Gå till innehåll
 • Senaste från forumet

 • Välkommen till Byggarnas.se - En sida för hantverkare och folk i byggbranschen!

  Byggarnas är ett byggforum och en mötesplats för hantverkare och folk i byggbranschen och presenteras i samarbete med 1Time tidrapportering.

  På Byggarnas forum kan du utbyta erfarenheter med andra hantverkare och även hitta svar på frågor kring allt inom byggnation. Det finns även en hel del kategorier för sådant som inte har med bygg att göra, men ändå passar för småföretagare.

 • Senaste från Avtal & juridik

  • Avtal & juridik

   Henrik

   I samarbete med Skill Advokater följer här en text angående hantverkarens rätt att avhjälpa fel i entreprenaden.
   Skill Advokater har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, hantverkar- och byggnadstvister (där de representerar både köpare/beställare och utförare/byggbolag). De har ett brett nätverk av sakkunniga experter och besiktningsmän som kan hjälpa till med besiktning och bedömning av fel.
   Välkommen att kontakta Skill Advokater på:
   www.skilladvokater.se
   contact@skilladvokater.se
   073 080 14 62
    
   FRÅGA
   Jag har en byggfirma som renoverat ett kök i en privatpersons villa. När arbetet var klart påstod kunden att allt inte var perfekt, bl.a. att luckorna monterats snett och att väggarna var i fel färgnyans och vi kom därför överens om att göra en besiktning. Nu har det varit en besiktningsman på plats som konstaterat felaktigheterna. Vi sa redan på plats vid besiktningen att vi självklart skulle åtgärda felen.
   Kunden vägrar nu att betala fakturan och kräver prisavdrag för att kunna anlita ett annat byggbolag som rättar till felen. Vi vet att vi med lätthet kan korrigera de fel som påvisats men kunden vägrar låta oss göra det!
   Har kunden verkligen rätt att avhjälpa felen via annat byggbolag och dra kostnaderna för detta från vår faktura? Kunden säger att den inte kommer att betala ett öre förrän vi medger detta prisavdrag.
    
   SKILL ADVOKATER SVARAR
   Hej,
   Vad tråkig situation ni hamnat i. Det är inte ovanligt att parterna blir ovänner i de fall kunden inte blir nöjd med hantverkarens arbete. Detta leder emellanåt till att konsumenten vägrar att låta hantverkaren avhjälpa (åtgärda) felet.
   En hantverkare har, vid sidan om sin skyldighet att avhjälpa fel i entreprenaden, också en rätt att få avhjälpa felen. Hantverkarens rätt till avhjälpande gäller även om konsumenten inte kräver detta eller till och med mot konsumentens uttryckliga vilja. Konsumenten måste i stället aktivt bidra till att bereda hantverkaren tillfälle till avhjälpande. Att inte göra detta kan utgöra ett avtalsbrott från konsumentens sida och leda till skadeståndskrav från hantverkaren. Bestämmelsen ger alltså hantverkaren möjlighet att mot konsumentens vilja avhjälpa felen för att därigenom undvika vissa andra påföljder (prisavdrag och hävning).
   För att en konsument ska ha rätt att avvisa en hantverkares erbjudande om avhjälpande krävs att konsumenten har ett ”särskilt skäl” till detta. Särskilda skäl kan föreligga om avhjälpandet skulle medföra betydande besvär eller olägenheter för konsumenten, t.ex. om konsumenten är i akut behov av entreprenadobjektet (och konsumenten kan visa att felet kan avhjälpas snabbare på annat håll och detta har betydelse för konsumenten) eller att den tid som går åt för ett avhjälpande gör att detta blir meningslöst. Utifrån din fråga framgår inte att så skulle vara fallet.
   Vidare kan särskilt skäl föreligga om det uppstått bristande förtroende mellan parterna. Detta kan vara fallet när hantverkaren uppträtt störande, visat bristande hederlighet eller på annat sätt åsidosatt konsumentens intressen. Det avgörande är att konsumenten med fog kan göra gällande att han eller hon inte har förtroende för hantverkaren personligen, t.ex. för att hantverkaren tagit betalt för arbete som inte utförts eller på annat sätt lurat konsumenten. Det kan möjligen även vara fråga om att hantverkaren inte vill kännas vid att det föreligger fel i arbetet. Att det skulle föreligga bristande förtroende gentemot dig från konsumentens sida verkar utifrån din fråga inte vara fallet.
   Slutligen kan det finnas skäl för konsumenten att motsätta sig avhjälpande om hantverkaren visat allvarlig oskicklighet vid utförandet av tjänsten. Att luckorna monterats snett på väggarna och fel färgnyans valts, innebär inte att du visat sådan markant bristande kompetens eller kunskap som innebär att avvisande av avhjälpande får ske.
   Av det du angivit i din fråga, framgår inte att du uppenbart misskött dig. Eftersom regeln om rätt till avvisande ska tolkas restriktivt (dvs. en konsument har i normala fall inte rätt att neka hantverkaren avhjälpande) skulle jag råda dig att informera kunden om att inte avvisa ert erbjudande om avhjälpande. Erfarenhetsmässigt överskattar nämligen konsumenter ofta sin rätt att vägra avhjälpande. Avvisar konsumenten ditt erbjudande utan något särskilt skäl, kan konsumenten inte åtgärda felen och i efterhand kräva dig på ersättning (eller dra av beloppet från fakturan), dvs. konsumentens rätt till ersättning faller bort om du inte fått möjlighet att avhjälpa felen.
   Du skriver att fakturan ännu inte är betald. Konsumenten har rätt att hålla inne betalning för den del av arbetet som är felaktigt, dvs. med ett belopp som motsvarar felen. Det kan vara svårt att uppskatta hur mycket ett fel är värt, men en utgångspunkt kan vara vad det kostar att avhjälpa detta på annat håll. Konsumenten får alltså inte hålla inne betalning för de delar av arbetet som är felfria då detta kan anses som att du är i dröjsmål med betalning och att konsumenten därmed begår ett avtalsbrott.
   Erfarenhetsmässigt överskattar emellertid konsumenter ofta sin rätt att vägra avhjälpande; något som kan få kostsamma konsekvenser.
   Tillämpliga lagrum
   Vid konsumententreprenader gäller konsumenttjänstlagen. Ofta kompletteras bestämmelserna i konsumenttjänstlagen i Hantverkarformuläret (eller ABS 09/18 vid småhusentreprenader). Lagen tillåter att det görs avsteg från denna, dock endast om det är till förmån för konsumenten. Utifrån frågan framgår det inte att det avtalats om förmånligare regler än vad som följer av konsumenttjänstlagen, varför utgångspunkten för svaret är vad som gäller enligt lagen. Tillämpliga paragrafer i konsumenttjänstlagen är:
   19 § (Konsumentens rätt att hålla inne betalning): Konsumenten får hålla inne så mycket av betalningen som fordras för att ge honom säkerhet för hans krav på grund av ett fel hos tjänsten.
   20 § tredje stycket (Avhjälpande): Även om konsumenten inte kräver det får näringsidkaren avhjälpa felet, om han efter det att reklamation har kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta och konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet.


   Läs mer...

   67 • 0

  • Avtal & juridik

   Henrik

   I samarbete med Skill Advokater följer här en text angående hantverkarens skyldighet att avråda från icke fackmässigt utförande (avrådandeplikt).
   Skill Advokater har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, hantverkar- och byggnadstvister (där de representerar både köpare/beställare och utförare/byggbolag). De har ett brett nätverk av sakkunniga experter och besiktningsmän som kan hjälpa till med besiktning och bedömning av fel.
   Välkommen att kontakta Skill Advokater på:
   www.skilladvokater.se
   contact@skilladvokater.se
   073 080 14 62
    
   FRÅGA
   Jag har en byggfirma som har fått i uppdrag att renovera en lägenhet åt en privatperson, bl.a. gjort om badrum och installerat kök.
   Han ville att jag skulle göra olika speciallösningar som innebar att jag frångick gällande branschregler. Jag sa till honom flera gånger på plats att det inte var fackmannamässigt att göra som han bad om, men han krävde ändå att jag skulle utföra arbetet på det sätt han önskade och jag gick till slut med på det. Efter arbetet var klart, kallade han in en besiktningsman. Besiktningsmannen sa såklart att lösningarna inte var fackmannamässiga.
   Nu vill kunden inte betala med hänvisning till besiktningsmannens utlåtande och förnekar helt att jag ska ha avrått kunden från lösningarna. Tvärtom, kunden påstår till och med att lösningarna varit förslag från min sida! Vad ska jag göra? Det var ju kunden som ville ha det på detta sättet!
    
   SVAR FRÅN SKILL ADVOKATER
   Vilken tråkig situation du hamnat i.
   Konsumenttjänstlagen gäller när du utför arbeten åt en konsument d.v.s en privatperson. De rättsliga utgångspunkterna är följande:
   • Arbetet ska utföras fackmässigt, annars anses arbetet som felaktigt. Fackmässighet innebär att arbetet ska utföras på ett sådant sätt som vanligtvis kan förväntas av en normalt skicklig, kunnig och seriös fackman, bl.a. att hantverkaren ska följa gällande branschregler och monteringsanvisningar. Det spelar ingen roll om konsumenten instruerat hantverkaren att konsumenten vill ha arbetet utfört på ett sätt som strider mot fackmässighet – hantverkaren bär som huvudregel ändå ansvaret för sådana fel.
   • För att undgå felansvar måste hantverkaren avråda konsumenten från att utföra arbetet på det sätt som konsumenten önskar. Med andra ord; hantverkaren bär, när denne inte avrått från utförandet, ansvaret för felet. Det är hantverkaren som har bevisbördan för att avrådandeskyldigheten uppfyllts. Som hantverkare som arbetar mot konsumenter är det alltså mycket viktigt att alltid ha avrådan tydlig och skriftlig, gärna undertecknad eller skriftligen bekräftad av konsumenten.
   Utifrån din fråga, förstår jag det som att du avrått konsumenten muntligen; något konsumenten nu förnekar ska ha skett. Kan du inte bevisa att du uppfyllt din avrådandeplikt, är alltså risken hög att det anses föreligga fel i det utförda arbetet och att du inte får fullt betalt.
   Konsumenten har rätt att hålla inne betalning för den del av arbetet som är felaktig. Det kan vara svårt att uppskatta hur mycket ett fel är värt, men en utgångspunkt kan vara vad det kostar att avhjälpa detta på annat håll. Håller konsumenten inne betalning för de delar av arbetet som är felfria, är konsumenten i dröjsmål med betalning och begår därmed ett avtalsbrott.
   Konsumenten har rätt att kräva att felet avhjälps, men utifrån din fråga verkar det inte som konsumenten krävt detta utan han vill istället ha ett prisavdrag. Du har dock rätt att avhjälpa felet, givet att du erbjudit dig detta ”utan uppskov” efter att du fått reklamationen och avhjälpandet sker ”inom skälig tid” efter det att konsumenten givit dig tillfälle till detta. Nekar konsumenten dig din avhjälpanderätt, har han som huvudregel inte rätt att få prisavdrag på fakturan (eller begära ersättning) pga. felet.
   Jag hoppas att det gav svar på din fråga.
    
      

   Läs mer...

   49 • 0

 • Senaste från kategorin byggmaterial

  • Rockwool

   Henrik

   ROCKWOOL har tillsammans med cirka 70 andra aktörer anslutit sig till Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande. Målet är att uppnå en klimatneutral byggbransch i Göteborg år 2030 och initiativet samlar aktörer från hela värdekedjan.”Vi har åtta år på oss att genomdriva stora klimatförbättringar inom byggsektorn i Göteborg. Det känns både meningsfullt och spännande att få vara med på den här resan”, kommenterar Jonas Zacharoff, VD på ROCKWOOL AB.
   Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har antagit målet att Göteborg ska ha ett klimatavtryck som är nära noll år 2030, där ett klimatneutralt byggande är ett viktigt strategiskt område för att uppnå detta.
   Beslutet grundar sig i riksdagens beslut om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. På Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande samlas hela värdekedjan kring tio konkreta åtaganden som ska driva på arbetet mot målen. Åtgärderna handlar om allt från regelverk och material till nätverk och processer.

   ”Som globalt marknadsledande inom stenullsisolering har vi ett ansvar att vara med och driva förändring hos våra samarbetspartners och kunder. Vi vet av erfarenhet att lokala initiativ som det här ofta resulterar i konkreta testprojekt, som i sin tur kan inspirera till nya arbetssätt", kommenterar Jonas Zacharoff.

   ROCKWOOL är världens största stenullsproducent. År 2021 skiftade företaget till fossilfria bränslen vid tre av fyra nordiska fabriker och det har resulterat i att produkterna har halverat sitt klimatavtryck. Ett annat område som ROCKWOOL prioriterar högt är återvinning. ROCKWOOL stenull är fullt återvinningsbart och spill kan återvinnas via servicen Rockcycle.
   ”Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande är ett viktigt forum för att kunna berätta om de verktyg och förbättringar som redan existerar och på det sättet säkerställa att fler börjar använda dem”, avslutar Jonas Zacharoff.

   Läs mer om Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande här!
   Läs mer...

   43 • 0

  • Finja

   Henrik

   I höstas skedde ett stort genombrott på Finja Betong då företaget lanserade ett murblock med inbyggd kolsänka i form av biokol. Nu är det dags för nästa produkt, ett torrbruk, inom ramen för det omfattande hållbarhetsprojektet. Det nya mur- och putsbruket, Mur- & Putsbruk B ECO, har i likhet med blocket försetts med en permanent kolsänka som varar under hela produktens livslängd.
   Möjliggör ett hållbart byggande
   Bakom torrbruket som nu lanseras ligger ett av Finja Betongs storsäljande kombinationsbruk vid namn KC Mur- & Putsbruk B. Den nytillkomna produkten, vilken kan användas till såväl murning som putsning, har fått tillägget ECO och benämns således Mur- & Putsbruk B ECO.
   Att välja det nya bruket framför dess föregångare innebär en sänkning på minst 75 procent av GWP*, Global Warming Potential, vilket bidrar till en minskad växthuseffekt. Den markanta sänkningen beror på biokolets förmåga att lagra kolatomer som motverkar stigande koldioxidhalter i atmosfären.
   – Med våra nya ECO-varianter ökar möjligheten att påverka det egna klimatavtrycket och vi är oerhört stolta över att, förutom murblocket, nu kunna erbjuda ett mur- och putsbruk med livslång kolsänka i form av biokol. Vi jobbar givetvis för att produkterna ska komma till användning på så många byggen som möjligt och därmed hindra överflödig koldioxid från att nå atmosfären, säger Magnus Andersson, vice VD på Finja Betong.
   Klimatpositivt och underhållsfritt med murat och putsat
   Precis som Murblock Bas ECO ingår denna produkt med inbyggd kolsänka i företagets gröna ECO-linje, vars klimatpositiva byggprodukter klimatkompenseras via ett brasilianskt biogasprojekt certifierat av Gold Standard.
   Med det nya kombinationsbruket är Finja Betong ett steg närmare en fullständigt klimatpositiv byggnad och produkten bidrar till att göra den murade och putsade konstruktionen än mer attraktiv. Utöver alla dess fördelar som brandsäker, energismart och fuktsäker blir det pålitliga murverket nu hållbart ur ännu en aspekt.
   * Avser modul A1-A3 (ISO14025:2010) samt indikator GWP-total (EN 15804+A2). För livscykelanalyser daterade före 2022 används indikator GWP (EN 15804+A1).
   Läs mer på Finjas hemsida genom att klicka här.
    
   Läs mer...

   58 • 0

  • Isover

   Henrik

   Isover lanserar en ny webbplats som samlar alla våra produkter på samma plats. Därmed upphör webbplatsen isover-teknisk-isolering.se att gälla.
   Isover.se har fått en ny grafisk profil med modernare utseende som representerar Isovers marknadsuppdrag, värden och varumärkeslöften. Webbplatsen erbjuder möjlighet att jämföra såväl våra produkter som våra konstruktioner med varandra och har fått en uppdaterad sökfunktion för bättre sökträffhet. 
   På den nya webbplatsen syns Isovers nya logotyp. Den har behållit samma, igenkännbara, gula och svarta men har fått ett nytt mer modernt utseende. 
   Isover delar marknadsuppdrag och varumärkesplattform med sina systervarumärken Gyproc och Weber. En del av den nya varumärkesidentiteten handlar om att utveckla varumärkena så att de lätt kan kännas igen som en del av samma grupp och nya logotyper i liknande stil är en del i detta. 
   Klicka här för att komma till Isover.se
   Läs mer...

   47 • 0

  • Weber

   Henrik

   Serpovent G3 Fasadsystem ger en välfungerande och trygg lösning som kräver minimalt underhåll och håller i generationer. 
   En av de absolut viktigaste delarna i ditt hus är den yttre klimatskärmen som ska skydda huset under många år i vårt nordiska klimat och idag finns högt ställda krav på fasadsystem avseende både funktion och estetik. Webers Serpovent G3 fasadsystem ett förstklassigt val som kombinerar flera hundra års erfarenhet av tjockputs med dagens önskemål om luftspalt i fasaden. Weber har noga testat systemets funktioner så som att luftspalten verkligen har en tryckutjämnande effekt och systemet har utsatts för tuffa klimattester för att säkerställa att det klarar både stormar och svenskt vinterklimat.
   ”Det är inte längre svårt att välja ett högkvalitativt fasadsystem med minimalt underhåll, säger Christian Carlsvärd, Produktchef Fasad Weber. Även ur ett miljö- och klimatperspektiv är det ett bra val med robusta system. Om man slår ut klimatpåverkan över hela livscykeln blir klimatavtrycket ofta mycket lägre jämfört med andra fasader som kräver tätare underhåll. Med ett robust system överlämnas nästa fasadrenovering till nästa eller kanske till och med nästnästa generation och man kan tryggt luta sig tillbaka”. 
   Serpovent G3
   Serpovent G3 är ett fasadsystem från Weber som kombinerar den flera hundra år långa erfarenhet av tjockputs med dagens önskemål om luftspalt i fasaden. Tjockputs har funnits i Webers sortiment sedan slutet av 1800-talet och ger en robust fasad med långa underhållsintervall. På 1970-talet kombinerades detta med isolering både i nyproduktion och renovering och vårt system Serporoc kan vi säga håller i minst 60 år.
   Nu kombinerar vi detta med en ny inovativ isolerskiva från Isover där den styva mineralullen kompletteras med förmonterade läkt som ger systemet en tryckutjämnande luftspalt. I och med detta kan systemet monteras på samma sätt som Serporoc med alla dess fördelar.
   Användningsområde
   Serpovent G3 används som fasadlösning då luftspalt är ett krav. Kan användas utanpå vindskydd godkänt för ventilerade fasader. Weber rekommenderar alltid minst 50 mm utanför vindskyddet för att minimera risken för kondensskador i ytterväggen. I Serpovent G3 används Therm 371 Premium. Systemet är godkänt att användas upp till 15 meter.
   Läs mer på Webers hemsida genom att klicka här.
    
   Läs mer...

   50 • 0

  • Mataki

   Henrik

   Mataki investerar miljonbelopp i nya utbildningslokaler samt ett hållbarhetsprojekt för att testa förnyelsebart material i takpapp. Båda exemplen ingår i den svenska modellen; en strategisk satsning på fem prioriterade områden för att utveckla takbranschen.
   – Vi är ett kunskapsdrivet företag som vill vara med och utveckla takbranschen. Den svenska modellen är en strategisk satsning på våra fem viktigaste områden. Till exempel utbildning där vi investerar i nya utbildningslokaler och ett utökat utbildningsprogram. Ett annat prioriterat område är hållbarhet där vi deltar i ett Vinnova-projekt som koordineras av RISE med syfte att ersätta fossilbaserad bitumen i takpapp med förnyelsebart luktfritt lignin, säger Hans Månsson, marknadschef och teknisk chef hos Nordic Waterproofing (Mataki).
   Matakis prioriterade områden i den svenska modellen är:
   Systemlösningar
   Mataki tillhandahåller pedagogiska hjälpmedel för sina produkter och systemlösningar i form av projekteringsvägledningar, ritningsmaterial, digitala modeller (BIM) och rekommenderade konstruktioner.
   Hållbarhet
   Mataki arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och har lyckats sänka sitt CO2-avtryck med 2500 ton per år. Företaget erbjuder marknadens enda tätskiktssystem (Mataki Power) som installeras med eldriven utrustning istället för svetsning med gasol. Mataki var en av de första i takbranschen att ta fram miljövarudeklarationer för sina produkter och likaså att få bedömningen Rekommenderas av Byggvarubedömningen (Unotech FR). Fokus framåt är framförallt att öka användningen av återvunna material och förnyelsebara råvaror i företagets produkter.
   Svenskt regelverk
   Mataki bevakar och håller sig uppdaterade om svenska byggregler, standarder och branschstandarder. Några exempel är AMA Hus, Boverkets byggregler, Tätskiktsgarantiers riktlinjer, Grönatakhandboken samt SIS kommitté för takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk (TK193).
   Utbildning
   Utöver monteringsutbildningar för takentreprenörer och snickare erbjuder Mataki även en rad olika utbildningar för konstruktörer, arkitekter, fastighetsägare och återförsäljare. Nu görs en större satsning på nya utbildningslokaler, ett breddat utbildningsprogram samt ett digitalt utbildningsverktyg.
   Garantier
   Mataki erbjuder omfattande garantier för såväl enskilda produkter som systemlösningar. Garantierna är en trygghet för både takentreprenörer och fastighetsägare.
   – Vi hoppas att den här satsningen ska bidra till ökad kunskap, högre kvalitet, mer samverkan och bättre hållbarhet i den svenska takbranschen, avslutar Hans Månsson.
    

   Läs mer...

   69 • 0

 • Senaste från kategorin byggvaruhus

  • Optimera

   Henrik

   Stenullstillverkaren ROCKWOOL har erbjudit återvinning av sina produkter i Sverige i fem år. När byggbranschens krav på miljö och hållbarhet nu ökar stiger även intresset för återvinning.
   ”Vi ser att beställarna sätter helt andra krav på hur stor andel av avfallet som ska sorteras och gå till återvinning. Maxgränserna sänks hela tiden och som producenter måste vi stå redo att hjälpa entreprenörerna så att de kan möta den här positiva utvecklingen” kommenterar Jonas Zacharoff, VD på ROCKWOOL i Sverige.
   Återvinningsservicen, som kallas Rockcycle, innebär att spill från byggarbetsplatser samlas in och återvinns till nya stenullsprodukter av samma höga kvalitet som innan. Det insamlade materialet går in i den vanliga produktionen igen där det smälts ner och kan bli till vilka nya produkter som helst.
   Hittills har främst större entreprenörer testat servicen, men nu vill ROCKWOOL bredda erbjudandet för att få in material även från små och medelstora byggare via byggvaruhandlare. Optimera var tidigt intresserade av att samarbeta och tillsammans har de båda företagen jobbat fram en process ihop med återvinningsföretaget Carl F.
   ”Stenullsisolering är ett material som är fullt återvinningsbart och det finns en etablerad service i form av Rockcycle. Vi ser det som oerhört viktigt att vara delaktiga i den här satsningen så att byggarna kan utnyttja möjligheten på ett bredare sätt. Det gynnar alla, inte minst miljön”, säger Linda Sjöstrand, Affärsområdeschef för återvinning och avfallshantering på Carl F.
   Optimera är en av Sveriges största byggvarukedjor med cirka 70 anläggningar över hela landet. Företaget har stort fokus på hållbarhet och jobbar både internt och externt med cirkularitet.
   ”Vi har som mål att så stor andel som möjligt av våra produkter ska vara cirkulära och ingå i en återvinningsprocess. Energiåtervinning är förvisso bättre än deponi, men vi vill uppnå helt cirkulära materialflöden där det är möjligt. Stenullsisolering har unika cirkulära egenskaper och det vill vi att våra kunder ska kunna dra nytta av i form av Rockcycle”, kommenterar Henrik Björk, Hållbarhetsansvarig på Optimera.

   Rent praktiskt är processen enkel. När en kund till Optimera vill använda sig av Rockcycle går de först igenom upplägget med byggsäljaren. Aktuellt återvinningsföretag, Carl F, ställer sedan ut en behållare, exempelvis en container eller byggsäckar. Spill från stenullsisoleringen samlas sedan in av byggföretaget. När projektet är klart hämtar återvinningsföretaget kärlet och väger, kontrollerar och transporterar materialet till deras återvinningsanläggning. Inga skillnader från vanliga rutiner med andra ord. Planen framöver är även att testa uppsamling av mindre mängder spill i mindre byggsäckar via entreprenörernas så kallade ”Byggservice”.
   ROCKWOOL garanterar att all stenull som tas emot på våra fabriker via Rockcycle kommer att återvinnas till nya ROCKWOOL stenullsprodukter. Den aktör som använder Rockcycle erhåller ett certifikat som kan användas för Miljöbyggnad-, BREEAM- och LEED-certifiering av byggnader.

   ROCKWOOL, Optimera och Carl F understryker alla att det är komplext att hitta fungerande processer som gör att cirkularitet fungerar i praktiken. Många olika parter är inblandade och för att säkerställa miljönyttan behöver de involverade samarbeta kring faktorer som insamling, komprimeringsmetoder och transporter. Dessutom finns det en ekonomisk aspekt att ta hänsyn till, det får inte bli så dyrt att entreprenören backar.

   Men Henrik Björk menar att den största utmaningen med att få byggbranschen att tänka mer cirkulärt är människan.
   ”Människor är ofta inte intresserade av att ställa om eller förändra utan föredrar att göra på samma sätt som igår. Därför behöver vi säkerställa en enkel och effektiv arbetsprocess för byggarna. De ska helst inte påverkas alls.”
   Nästa steg i samarbetet är att fånga upp byggare i region Skåne som vill vara med och testa Rockcycle via Optimera i Malmö och Carl F. Projekten kommer sedan att utvärderas för att säkerställa att processen upplevs effektiv för samtliga inblandade. Rockcycle kommer framöver även erbjudas hos andra enheter inom Optimera.
   Rockcycle via byggvaruhandeln är ett testprojekt som drivs i syfte att minska avfallsmängderna inom byggbranschen och möta branschens nya krav. Henrik Björk menar att den här typen av nya initiativ är oerhört viktiga för att snabba på utvecklingen av en mer hållbar byggbransch.

   Jonas Zacharoff håller med. ”Att sitta och vänta på att färdiga återvinningserbjudanden ska landa i knät tar för lång tid. Alla i branschen har ett ansvar att våga testa nya arbetssätt för att komma framåt. Det känns oerhört kul att Optimera vill vara med och erbjuda Rockcycle ut mot sina kunder”, avslutar Jonas Zacharoff.
   Läs mer...

   30 • 1

  • Beijer Byggmaterial

   Henrik

   Kom och se Tre Kronor ta sig an det bästa motståndet i Europa under Beijer Hockey Games i Malmö Arena den 9–12 februari. Schweiz, Finland och Tjeckien står för motståndet.
   Beijer Hockey Games, som är en del av Euro Hockey Tour, den största turneringen som Svenska Ishockeyförbundet årligen arrangerar. 
   Köper du en biljett till eftermiddagsmatchen 11 eller 12 februari så ingår även förmiddagsmatchen på samma biljett med fri placering.
   Biljett till lördag 11/2 kl 16:00 ger inträde till lördag kl 12:00: TJECKIEN - FINLAND (Fri placering)
   Biljett till söndag 12/2 kl 16:00 ger inträde till söndag kl 12:00 SCHWEIZ- TJECKIEN (Fri placering)
   Läs mer och boka på malmoarena.com
    
   Läs mer...

   70 • 2

  • Derome Byggvaror

   Henrik

   Som ett sätt att stärka närvaron i Bohuslän och vara ännu närmare kunderna väljer Derome att etablera en helt ny bygghandel i Strömstad. I morse var det dags att klippa bandet och välkomna kunderna till anläggningen.

   - Att vi nu är igång känns väldigt skoj efter allt hårt jobb och alla förberedelser. Vi har fått ihop ett riktigt härligt gäng i personalen som jag är säker kommer göra allt för att besökarna ska trivas hos oss säger Erik Antonsson som är platschef.

   Allt material under tak
   Lokalerna i Strömstad är helt nybyggda vilket betyder att de kunnat utformas med målet att förenkla logistiken och anpassas helt utifrån kundernas behov berättar Erik.
   - Lokalerna är både rymliga och ändamålsenliga. Dessutom har vi en rejäl konkurrensfördel med att allt material kan lastas under ett och samma tak. Det gör det smidigt och enkelt att besöka oss. 
   En smidigare vardag
   En av de kunder som sett fram emot öppningen är HNH Entreprenad som är ett välkänt namn i Strömstad med omnejd. René Nielsen är ägare och ser fördelar med den nya bygghandeln.

   - Vi har varit kunder hos Derome i Tanumshede i många år, men för oss som utgår från Strömstad blir detta ännu smidigare. Det underlättar och betyder att vi kan träffa Deromes säljare på hemmaplan, se lagret och ta med våra kunder för att visa upp produkter och material. 


   Öppningen i Strömstad följer Deromes plan att alltid finnas vid kundernas sida genom stark lokal närvaro och hög kunskap berättar Johan Winroth, vd Derome Bygg & Industri AB. 
    
   - Vår etablering i Strömstad är ett bra exempel på hur vi väljer att expandera i regioner där vi redan är verksamma. Vi gör stora satsningar inom hållbarhet, logistik och digitalisering, tillsammans med kunskapen ute på våra anläggningar dukar vi fram ett svårslaget helhetserbjudande för yrkeskunden.
   Läs mer...

   48 • 3

  • XL-BYGG

   Henrik

   Den 12 december är det invigning av XL-BYGGs nya moderna anläggning i Jönköping som blir en viktig del av kedjans etablering i Smålandsregionen. Anläggningen kommer att omfatta drygt 10 000 kvadratmeter och inkluderar både butiksverksamhet och logistikhubb.
   Klockan 11.00 den 12 december sker invigningen av butiken och en del aktiviteter är inplanerade och kommer att ske under dagen för att skapa en härlig inramning.
   -Det känns glädjande att få förtroendet att äntligen öppna upp dörrarna för våra kunder. Det finns en stor konkurrens i Jönköping men vi har en stark tilltro till varumärket och vi är övertygade att vi tillsammans med personalen blir en långsiktig partner som tillsammans fortsätter att växa tillsammans med våra kunder, säger Joakim Persson, delägare XL-BYGG Jönköping.
   Lokal entreprenör och delägare blir Joakim Persson som har en lång erfarenhet från byggbranschen och detaljhandeln och har arbetat med både privat- och proffsförsäljning. Joakim har dessutom varit med under hela etableringen.
   -Projektet har flutit på bra och intresset har varit stort bland många. Vi fick till och med starta upp en pop-up butik som har fått fungera som alltifrån säljkontor till en förnödenhetsbutik, fortsätter Joakim Persson.
   XL-BYGG Jönköping en ny Flag Ship Store
   Det nya större konceptet kommer att fungera som en Flag Ship Store för XL-BYGG och etableringen är strategiskt viktig där bland annat logistikhubben möjliggör en högre leveranskapacitet i regionen.
   -Vi ska vara proffsens hemmaplan och vi är helt övertygade om att om vi bara jobbar tillsammans och drar åt samma håll är inga utmaningar för svåra. Det har inte minst märkts av i etableringen där många av mina kollegor har hjälpt till otroligt mycket med alltifrån kunskap, erfarenheter och tid, säger Joakim Persson.
   Mestergruppen Sverige är den ledande aktören inom byggmaterialhandeln i Sverige och har som ambition att värna om den fria fackhandeln i Sverige. Det är därför man nu etablerar XL-BYGG Jönköping tillsammans med lokala entreprenörer.
   -Det känns roligt och spännande att invigningen närmar sig med stormsteg. Joakim och teamet har gjort ett fantastiskt arbete i etableringen, säger Carl Littlewood, Kedjechef XL-BYGG.
   XL-BYGG fortsätter att växa och passerade nyligen 100 butiker i Sverige
   XL-BYGG har en aggressiv etablering- och förvärvsstrategi och nyligen passerade kedjan 100 butiker i Sverige. Bland annat har MaterialMännen kommit in som nya medlemmar och sedan en tid tillbaka blev det även klart att kedjan etablerar sig i Uppsala tillsammans med C24.
   -Etableringen av XL-BYGG i Jönköping tillsammans med att nya medlemmar hela tider ansluter sig till kedjan visar på styrkan i vår modell, där det är möjligt att kombinera det stora företagets fördelar, med engagemanget och lokalkännedomen hos de lokala entreprenörerna, avslutar Carl Littlewood.
   Läs mer...

   119 • 0

  • Beijer Byggmaterial

   Henrik

   Beijer Byggmaterial fortsätter sin tillväxtresa och levererar ännu ett starkt bokslut – trots omvärldens alla utmaningar.
   Sveriges största bygghandelskedja, Beijer Byggmaterial AB redovisar för det brutna räkenskapsåret 2021/22 en omsättning på 10,2 miljarder SEK och ett rörelseresultat på 466,3 MSEK. Jämfört med räkenskapsåret 2020/21 har omsättningen ökat med 22,4 procent och rörelseresultatet med 15,7%, vilket framgår i årsbokslutet som offentliggörs i början av 2023.
   - Trots det utmanande året med produktbrist och skenande träpriser har vi haft en hög omsättningstillväxt, både organiskt och genom förvärv med bibehållen god lönsamhet, säger Eva Strand, CFO Beijer Byggmaterial.
   Kalenderåret innehöll fortsatta utmaningar kopplat till pandemin men också en humanitär tragedi, när kriget bröt ut i Ukraina. De extraordinära omständigheterna har påverkat en hel samtid och skapat en osäkerhet i geopolitiken, störningar i globala leveransflöden och stora utmaningar i världens energimarknader. Trots omvärldens alla utmaningar under året har Beijer Byggmaterial gjort sitt yttersta för att fortsätta skapa goda kundmöten och tillhandahålla marknadens bästa kunderbjudande. Det har resulterat i att vi både organiskt och totalt haft en bättre tillväxt och utveckling än marknaden. Totalt, men också gällande alla kundsegment och vi kan stolt se tillbaka på många bedrifter vi under året gjort för byggsverige och våra kunder. 
   Nummer 1 inom hållbart byggande
   Vi är stolta över vårt satta mål att vara nummer 1 inom hållbart byggande och vi har under många år jobbat hårt för att vara där vi är idag. Vi fortsätter göra framsteg på vår hållbarhetsagenda och andra strategiska initiativ som ska säkerställa att vi alltid är den bästa samarbetspartnern för våra kunder, nu och i framtiden. Vi har ett stort fokus på fördjupad kunskap inom hållbart byggande för att kunna möta våra kunders ökade behov och det känns bra att vi hela tiden blir fler specialister som kan fortsätta bygga dom som bygger hållbart, säger Alexandra Rosenqvist, Miljö- och Hållbarhetschef på Beijer.
   Vinner marknadsandelar genom en strategisk tillväxtresa
   Under kalenderåret 2022 har Beijer också gjort en rad integrationer av tidigare förvärv och fått möjligheten att välkomna många duktiga kollegor till Beijerfamiljen, både inom bygghandeln och kakelbranschen. Trots omvärldens utmaningar kan Beijer konstatera en styrfart på närmare 12 miljarder, vid konsolidering av ovan nämnda förvärv. Beijer fortsätter att vinna marknadsandelar genom en strategisk tillväxtresa och har genom förvärv samt solid organisk tillväxt gått från 5,2 miljarder i det brutna finansåret 2016/17 till där vi står idag.
   - Starka siffror genereras av starka prestationer som skapats tack vare alla engagerade medarbetare i team Beijer. Bra kundupplevelser och service är helt avgörande för att lyckas, och vi levererar detta varje dag! Jag är stolt och glad för allt vi lyckas åstadkomma och är ödmjuk för den tillit våra kunder visar oss. Hela organisationen har under året visat upp ett otroligt engagemang och det är tack vare våra kompetenta och dedikerade medarbetare den här resan möjlig, säger Geir Thomas Fossum, VD Beijer Byggmaterial.
   Vi tror starkt på vår strategi
   - Aktiviteten inom byggsektorn har under hösten fallit och vi är medvetna om att även byggbranschen kommer att påverkas under 2023. Trots en nedåtgående marknad tror vi starkt på vår strategi och fortsätter göra långsiktiga investeringar för att ta ytterligare steg i vår expansionsresa. Vi etablerar ett helt nytt centrallager för att kunna utöka vårt sortiment och säkerställa den absolut bästa upplevelsen för våra kunder, samtidigt som vi under året utökat vår geografiska täckning och tillgänglighet genom att gå från 110 till 118 byggvaruhus och kakelbutiker över hela Sverige. Vår expansionsresa ligger helt i linje med vår koncern STARK Group som nyligen annonserade att vi också kliver in på den brittiska marknaden genom att förvärva Saint-Gobain Building Distribution Ltd. med deras dryga 600 filialer, med målet att vara en av de ledande aktörerna på den europeiska marknaden för byggmaterial, avslutar Eva Strand, CFO Beijer Byggmaterial.
   Artikeln hämtad från Beijer Byggmaterial.
   Läs mer...

   71 • 0

 • Senaste inom lön & bokföring

  • Visma SPCS

   Henrik

   Affärssystem för bygg och hantverkare
   Få bättre kontroll och ett bra flöde på dina arbetsordrar, projekt och material. Du kan jobba på både dator och mobil.
   I byggpaketet ingår
   Visma Tid Pro:
   Omfattande projektplaneringsverktyg. Hantera ÄTA ordrar. Registrera tid, kvitton och arbetsordrar i appen. Skicka offerter till potentiella kunder och se status i säljprocessen. Resursplaneringsverktyg för planering av tid och resurser. Med funktionen uppgifter kan du delegerar och se status på dina och ditt teams uppgifter. Visma Tid Smart:
   Färdiga fakturaunderlag från tidrapporteringen. Fakturera digitalt Fota eller läs in kvitton och leverantörsfakturor. Automatiska bokföringsförslag på dina inköp. Skicka betalningar direkt till banken Hantera anläggningstillgångar och avskrivningar. Planera projekt och uppdrag
   Med projektöversikten får du full kontroll på riktigt. Planera dina resurser, tillgänglighet och administrera projekten med stor flexibilitet. Inget hamnar mellan stolarna.
   Följ upp resultaten
   Översikten på varje projekt ger dig tydlig koll på lönsamheten och resultatet. Dina fakturerade/ej fakturerade intäkter och kostnader presenteras i färdiga grafer och rapporter, så att du förstår hur det går för projekten. Med färdiga underlag är det enklare att analysera, dra lärdomar eller ta action.
   Offerter
   Följ upp säljprocessen med offerter och status på möjliga affärer. Skicka offerten till kund med e-signering via tex BankID. Med översikten på dina tidigare projekt har du de bästa förutsättningarna för att arbetsuppskatta möjliga projekt med goda marginaler.
   Resursplanering
   I resursplaneringen kan du planera in tid på projekt, arbetsordrar, affärsmöjligheter, interntid, semester och frånvaro. Det finns flera förinställda vyer med möjlighet att styra vem som kan både se och göra vad.
   Smidigt för anställda direkt i mobilen
   Arbetsorder och uppgifter
   Personalen får sin arbetsorder tillsammans med tydliga instruktioner i sin mobilapp. Hantera checklistor/uppgifter, vägbeskrivning, kontaktuppgifter direkt i fickan. Skulle det uppkomma ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA-arbeten) är det enkelt att fota avvikelsen och skapa en arbetsorder av denna, direkt på plats, samt rapportera tid mot den i mobilen.
   Registrera tid
   Varje medarbetare registrerar sina tider i ett enkelt gränssnitt i mobilen, eller på webben, innan de attesteras. Som administratör har du stenkoll på medarbetarnas schema, arbetad tid och prissättning på individuell nivå om så behövs.
   Utlägg och kvitton
   Alla kvitton fotas och registreras direkt i mobilen, oavsett betalssätt. För underlag till projektredovisningen, fakturering och till löneprogrammet om så krävs.
   Bokföring och fakturering på autopilot
   Fakturering
   Med de färdiga fakturaunderlagen från tidrapporteringen blir det oerhört effektivt att fakturera. Du väljer själv vilken detaljnivå du vill ha på dina fakturaunderlag och vad som ska debiteras. Du kan fakturera digitalt både till företag och privatperson. Inbetalningarna stäms dessutom av automatiskt mot banken och du får information och hjälp med påminnelser från programmet om någon faktura förfallit.
   Bokföring
   Med inbyggd automatik och koppling till banken sköts det mesta av bokföringsarbetet automatiskt. Allt eftersom du fotar eller läser in underlag tolkar programmet informationen och ger färdiga bokföringsförslag. Det gör registreringen enkel. Med bankkoppling kan transaktionerna på bankkontot stämmas av ner på öret och majoriteten av händelserna bokförs då helt automatiskt. Det sparar enormt mycket administrativ tid.
   Klicka här för att gå till Visma och beställa Byggpaketet.
   Läs mer...

   59 • 0

  • Fortnox

   Henrik

   Byggarnas tar tillfället i akt och tipsar om löne- och bokföringssystemet Fortnox. Detta är det system som vi själva använder för vår bokföring. Artikeln är inte skriven av Fortnox.
   Helhetslösning för hantverkare
   Spara tid. Och minska risken för fel. Med Fortnox och ett digitalt projektverktyg automatiserar du stora delar av bokföringen, faktureringen och projekthanteringen i din verksamhet inom till exempel bygg, VVS eller elinstallation. Du får kraften av två system – som jobbar som ett.
    
   Fortnox och projekthantering – ditt vassaste verktyg
   Sköt resursplanering, offerter, tidrapportering och fakturering i ditt verktyg för projekthantering. Välj vilken information du vill synka mellan verktyget och Fortnox. Du får kraften av två system – men de jobbar som ett. Du administrerar smidigt alla delar i företagandet som hantverkare – exempelvis projekthantering, resurshanteringsverktyg, tidrapportering, offerthantering och fakturering.
    
   Automatiserad bokföring
   Automatiserade lösningar som förenklar bokföringen – affärshändelser från ditt projektverktyg bokförs automatiskt i Fortnox. Passar oavsett storlek på verksamhet och mängden transaktioner.
    
   Ta betalt enkelt
   Fakturera dina kunder och få en tydlig bild över vilka som betalat och inte. Enkel hantering av rot, rut och grönt avdrag.
   Synka kundfakturor från ditt projektverktyg till Fortnox
    
   Hantera medarbetare, tid och löner
   Tidredovisning och projekt från projektverktyget kan enkelt exporteras till Fortnox, där lönerna sedan betalas ut och bokförs automatiskt.
   Automatisk rapportering till Skatteverket
    
   Mer om Fortnox Hantverkare
   Reserapportering i mobilen
   Fortnox Resa gör det enklare än någonsin för dig och företagets anställda att hantera era tjänsteresor. Rapportering sker i Fortnox App, och vi hjälper er att hålla koll på regelverk och belopp.
   Automatisk hantering av kvitton
   Kvitto & Utlägg underlättar och automatiserar – från användaren som fotar kvittot, till den som stämmer av bokföringen eller hanterar lönerna. Ett tidssparande kvittoflöde utan dubbelarbete!
   Hitta rätt kunder med Offerta
   På Sveriges största marknadsplats för tjänster hittar du både nya privatkunder och företagskunder. Ett helt digitalt sätt att öka lönsamheten, eller fylla luckor i verksamheten.
   Klicka här för att komma till Fortnox erbjudande för hantverkare.
   Klicka här för att komma till foruminlägget för denna artikel och kommentera den.
   Läs mer...

   62 • 0

 • Senaste inom tidrapportering

  • 1Time tidrapportering

   Henrik

   1Time tidrapportering - En app för hantverkare och bygg.
   Kommentera gärna i forumet och berätta om dina upplevelser av 1Time tidrapportering ifall du anväder systemet.
   Klicka här ifall du vill testa 1Time tidrapportering utan kostnad via ett demokonto.
   Tidrapportering i app för bygg och hantverkare
   1Time är en Smidig app för hantverkare, byggare, målare, elektriker och VVS. En av de enklaste på marknaden, samt helt befriad från onödiga funktioner. 1Time erbjuder inte, och kommer heller inte att lägga till fakturaskanning, inläsning av leverantörsregister, inköpsordrar osv. Är du i behov av dessa funktioner så finns det många mer avancerade system som erbjuder detta. 1Time tidrapportering har nischat sig mot de hantverkare som vill ha en enkel och effektiv tidrapportering och projekthantering.
   Vi har fixat med allt det krångliga så att du slipper
   Vi har sett till så att du har stöd för fakturaunderlag och löneunderlag när det är dags för fakturering eller löneutbetalning. Vi har även sett till att du kan göra egenkontroller, koppla dokument och foton till dina projekt, skapa arbetsorder mm.
   Vi har även byggt en maskin- och verktygsmodul där du lätt kan hantera ditt företags hårdvara, samt ha koll på vem som har plockat ut vad och på vilket projekt. Givetvis erbjuder vi även registrering av material och utgifter mot projekt så du slipper gå miste om intäkterna från en missad fogskum eller en rulle drev.
   Det enda som är kvar att göra för din del är att lägga upp dina projekt och dina anställda i systemet. Och sedan få dem att flitigt tidrapportera varje dag 🙂
   Funktioner & moduler
   Nedan följer ett axplock av de funktioner som ingår i 1Time App för hantverkare.
   Personalmodul
   Du själv och din personal är ihop med företagets olika projekt basen i systemet. Förutom de vanliga användarfunktionerna kan du även lägga till anhöriga, kläd- och skostorlek, samt ID06-information mm.
   Projektmodul
   Du lägger enkelt upp dina projekt via datorn eller mobilen. Det är mot dessa som din personal rapporterar sin närvaro. Till projekten kan du koppla dokument och bilder, samt skapa egenkontroller och arbetsordrar.
   Kundmodul
   Har du inga kunder så spelar det ingen roll hur bra ditt tidrapporteringssystem är. I denna modul håller du reda på dina kunder och deras fakturauppgifter osv. Du kan enkelt se vilka projekt en viss kund har.
   Offertmodul med ROT
   I offertmodulen skapar du enkelt snygga och tydliga offerter med ditt företags logotyp. Givetvis har offertmodulen stöd för ROT, rabattsatser och olika momssatser.
   Rapportmodul
   När det har blivit dags för att fakturera ut ett projekt eller ta fram löneunderlag så är det i den här modulen du sammanställer tiderna för projekt och personal.
   Frånvaromodul
   Det inträffar ju att personal eller du själv inte kan vara på arbetet 100% av den planerade tiden. Frånvaromulen har hand om sjukdom, VAB, ATF, semester och all övrig frånvaro.
   Maskiner & Verktyg
   Få stenkoll på företagets maskiner och verktyg. När ska släpet besiktas? När var borrhammaren på lagning? Vem har Makitan och på vilken hylla har Bengt ställt punktlasern?
   Material & utgifter
   Tycker du att det är viktigt att ta betalt för saker som förbrukas från firmabilen?
   Med hjälp av denna modulen registrerar personalen material och utgifter på rätt projekt.
   Klicka här för att komma till hemsidan för 1Time tidrapportering.
   Klicka här för att komma till manualerna för 1Time tidrapportering.
   Klicka här ifall du vill testa 1Time tidrapportering utan kostnad via ett demokonto.
   Läs mer...

   82 • 0

 • Senaste från kategorin maskinuthyrare

  • Rondellen maskin

   Henrik

   Länkar till ett inlägg hos Rondellen maskin där man har blivit av med en lastmaskin. Hoppas att det kan göra lite nytta.
   Från rondellenmaskin.se:
   Vi har blivit av med en lastmaskin och skulle bli väldigt glada om den hittade hem till oss igen.
   Hittelön: 30 000:- före skatt till den som tipsar så maskinen kan hittas. Senast maskinen sågs var den i Eskilstuna.
   Det är en Cat 910M hjullastare årsmodell -2017
   Serienr CAT0910MCH2200281
   Regnr YHX402
   OBS: Regnr samt id-plåt kan vara borttaget från maskin.
   Det har inte sålts många Cat 910M under -2017 i Sverige så ser du en sådan så kan det vara vår. Tips och bilder mailas till samuel@rondellenmaskin.se, alternativ kontakta via telefon 0733-688870. Vi är väldigt tacksamma om ni hjälper oss dela och sprida detta vidare!
   Klicka här för att komma till rondellenmaskin.se.
   Läs mer...

   29 • 0

  • Renta

   Henrik

   Med Renta Easy vill vi fortsätta underlätta och effektivisera våra kunders arbetsdagar. Efter många år i branschen vet vi vikten av logistik, planering och överblick, och just detta skapade vi smarta funktioner för.
   Med telefonen eller datorn får du snabbt kontroll över vilka maskiner du har på arbetsplatsen. Du vet då vad som saknas samtidigt som du undviker att maskiner blir stående och oanvända. På respektive produktsida finns maskinens tekniska data som samt manualer och instruktioner lättillgängliga så att du slipper lägga onödig tid på att leta. Du kan även se om maskinen finns tillgänglig på den depå som du är närmast, så att du kan planera din arbetsdag. Likaväl styr du leveranser och returer, så att det passar tidsplanen bäst.
   Vad är Renta Easy?
   Ett digitalt verktyg för att effektivt hantera en byggarbetsplats hela behov av maskiner och utrustning. Verktyget kan användas i din smarttelefon eller i webbläsaren – rentaeasy.se
   Överblick över hela ditt maskinbehov hos oss Tillgängligheten på maskinsortimentet Beställ och returnera maskiner Följ upp dina maskinkostnader på dina arbetsplatser Se dina priser enligt avtal. Varför Renta Easy?
   Alltid öppet – inga köer Enkel kontroll av vilka maskiner du har på arbetsplatsen  Smidig hantering av returer Tillgång till maskindokumentation och säkerhetsinstruktioner Koppla på UE för att se tillgänglig utrustning på arbetsplatsen Glöm inte bort din beställning – Beställ direkt behovet uppstår Se tidigt kostnaden för kommande faktura Skapa din egen offert med online prislista. Riktigt smarta funktioner
   Med Renta Easy vill vi fortsätta underlätta och effektivisera våra kunders arbetsdagar. Efter många år i branschen vet vi vikten av logistik, planering och överblick, och just detta skapade vi smarta funktioner för.
   Med telefonen eller datorn får du snabbt kontroll över vilka maskiner du har på arbetsplatsen. Du vet då vad som saknas samtidigt som du undviker att maskiner blir stående och oanvända. På respektive produktsida finns maskinens tekniska data som samt manualer och instruktioner lättillgängliga så att du slipper lägga onödig tid på att leta. Du kan även se om maskinen finns tillgänglig på den depå som du är närmast, så att du kan planera din arbetsdag. Likaväl styr du leveranser och returer, så att det passar tidsplanen bäst.
   En hel depå i fickan
   På Renta har vi alltid värnat om att vara lokala, med fler än 40 depåer utspridda över Sverige kan vi med god lokalkännedom verka i och för det lokala närområdet. På Renta har vi dessutom alltid värnat om kundens tid. Det ska vara enkelt att hyra av oss och enkelt att nå oss, du ska ha en Rentakontakt oavsett ärende. Med den nya appen har du en hel uthyrningsdepå i fickan. Vi finns numera alltid med dig oavsett var du befinner dig och du når oss med bara ett par klick på din smarttelefon eller dator.
   Klicka här för att läsa mer och ladda ner appen på Rentas hemsida.
   Läs mer...

   36 • 0

  • Ramirent

   Henrik

   Ramirent blir först i Europa med att märka upp maskiner med ny banbrytande LoRa- teknik. Med hjälp av en GPS-sändare kan hyreskunder få information om var maskiner befinner sig, hur de används och vilken miljöpåverkan dess användning ger. Tekniken har tagits fram i nära samarbete med de svenska bolagen TRAKK, TAGGR och Netmore.
   Ett återkommande problem på byggarbetsplatser är att hitta maskiner och verktyg som ligger utspridda på arbetsplatsen. Detta ihop med en ökad efterfrågan på att kunna se vilken miljöpåverkan en maskin ger, gör att Ramirent nu märker upp sina maskiner med ny teknik. Via en sändare ges information om maskinens position, hur mycket den används och vilka koldioxidutsläpp användandet genererar.
   Bakom tekniken står IoT-företaget TAGGR. Under två år har man tillsammans med Ramirent och TRAKK arbetat fram en teknik för små spårsändare, som kopplas upp mot satellit och LoRa-nät. Spårsändaren är inte mycket större än en tändsticksask, vilket gör att den även kan sättas på mindre maskiner och verktyg.
   – För våra kunder ger tekniken flera fördelar. Utöver att man vet var den hyrda produkten befinner sig, ökar kunskapen om maskinernas användande och vilka servicebehov som finns. Dessutom kommer vi än mer korrekt kunna redovisa CO2-utsläpp, samt minska risken för stöld och svinn när man hela tiden ser var maskinerna befinner sig, säger Eric Nordin, affärsutvecklare på Ramirent.
   Flera miljöfördelar
   Miljöfördelarna, som den nya tekniken ger, är många. Maskinerna kommer på vissa projekt kunna returneras på utsedda dropzoner istället för att köras tillbaka till Ramirents kundcenter. På så sätt kan Ramirent samköra flera returer. Och eftersom en vibrationsavkännare registrerar exakt hur mycket en maskin används kan servicetillfällen planeras bättre och mer miljösmart. Tekniken signalerar även när det är dags för underhåll, något som Ramirent kan fixa på plats och därmed undvika ofrivilliga eller långa produktionsstopp för kunden.
   – Tekniken visar exakt hur mycket maskinen har använts och vilket miljöavtryck den har gett, något kunden kan ta med i sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Dessutom ger informationen en möjlighet till bättre driftsekonomi och resursplanering, när Ramirent ser hur mycket eller lite maskinen används, säger Mattias Sundström, VD på TRAKK.
   Utbyggnad av LoRa-nätet
   Just nu sätter Ramirent spårsändare på drygt 2 300 markvibratorer i ett första skede för att trimma in tekniken. Målet är att fortsätta koppla upp maskinparken, med långsiktig ambition att ha fullskalig täckning inom de maskiner som genererar miljöpåverkande utsläpp.
   Enhetens position hämtas från GPS-satelliter och skickas vidare via radionätet med hjälp av så kallad LoRa-WAN-teknik. Utbyggnaden av nya LoRa-nätet har gjorts i samarbete med Netmore. Under 2023 räknar TRAKK med en utbyggnad av IoT-nätet, från dagens täckning till att 86 procent av Sveriges befolkning kommer ha tillgång till nya nätet. På alla Ramirents kundcenter sitter dessutom en extra router som fångar upp information om de uthyrda produkterna.
   För ytterligare information:
   Eric Nordin, Fleet Business Development & Trade Manager, Ramirent AB
   Mobil + 46 702 78 45 12
   eric.nordin@ramirent.se
   Mattias Sundström, VD, TRAKK AB 
   Mobil: +46 734 - 60 80 03
   mattias.sundstrom@trakk.se
   Mitul Sawjani, VD, TAGGR AB
   Mobil: +46 701 - 48 54 82
   Mitul.sawjani@taggr.se
   Läs mer på Ramirents hemsida.

   Läs mer...

   38 • 0

×
×
 • Skapa nytt...