Gå till innehåll
 • Avtal & juridik

  Detta avsnitt presenteras i samarbete med Skill Advokater.  Skill Advokater har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, hantverkar- och byggnadstvister (där di representerar både köpare/beställare och utförare/byggbolag). De har ett brett nätverk av sakkunniga experter och besiktningsmän som kan hjälpa till med besiktning och bedömning av fel. Välkommen att kontakta Skill Advokater på: www.skilladvokater.se contact@skilladvokater.se 073 080 14 62

  2 poster

  1. Avtal & juridik

   Henrik

   I samarbete med Skill Advokater följer här en text angående hantverkarens skyldighet att avråda från icke fackmässigt utförande (avrådandeplikt).
   Skill Advokater har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, hantverkar- och byggnadstvister (där de representerar både köpare/beställare och utförare/byggbolag). De har ett brett nätverk av sakkunniga experter och besiktningsmän som kan hjälpa till med besiktning och bedömning av fel.
   Välkommen att kontakta Skill Advokater på:
   www.skilladvokater.se
   contact@skilladvokater.se
   073 080 14 62
    
   FRÅGA
   Jag har en byggfirma som har fått i uppdrag att renovera en lägenhet åt en privatperson, bl.a. gjort om badrum och installerat kök.
   Han ville att jag skulle göra olika speciallösningar som innebar att jag frångick gällande branschregler. Jag sa till honom flera gånger på plats att det inte var fackmannamässigt att göra som han bad om, men han krävde ändå att jag skulle utföra arbetet på det sätt han önskade och jag gick till slut med på det. Efter arbetet var klart, kallade han in en besiktningsman. Besiktningsmannen sa såklart att lösningarna inte var fackmannamässiga.
   Nu vill kunden inte betala med hänvisning till besiktningsmannens utlåtande och förnekar helt att jag ska ha avrått kunden från lösningarna. Tvärtom, kunden påstår till och med att lösningarna varit förslag från min sida! Vad ska jag göra? Det var ju kunden som ville ha det på detta sättet!
    
   SVAR FRÅN SKILL ADVOKATER
   Vilken tråkig situation du hamnat i.
   Konsumenttjänstlagen gäller när du utför arbeten åt en konsument d.v.s en privatperson. De rättsliga utgångspunkterna är följande:
   • Arbetet ska utföras fackmässigt, annars anses arbetet som felaktigt. Fackmässighet innebär att arbetet ska utföras på ett sådant sätt som vanligtvis kan förväntas av en normalt skicklig, kunnig och seriös fackman, bl.a. att hantverkaren ska följa gällande branschregler och monteringsanvisningar. Det spelar ingen roll om konsumenten instruerat hantverkaren att konsumenten vill ha arbetet utfört på ett sätt som strider mot fackmässighet – hantverkaren bär som huvudregel ändå ansvaret för sådana fel.
   • För att undgå felansvar måste hantverkaren avråda konsumenten från att utföra arbetet på det sätt som konsumenten önskar. Med andra ord; hantverkaren bär, när denne inte avrått från utförandet, ansvaret för felet. Det är hantverkaren som har bevisbördan för att avrådandeskyldigheten uppfyllts. Som hantverkare som arbetar mot konsumenter är det alltså mycket viktigt att alltid ha avrådan tydlig och skriftlig, gärna undertecknad eller skriftligen bekräftad av konsumenten.
   Utifrån din fråga, förstår jag det som att du avrått konsumenten muntligen; något konsumenten nu förnekar ska ha skett. Kan du inte bevisa att du uppfyllt din avrådandeplikt, är alltså risken hög att det anses föreligga fel i det utförda arbetet och att du inte får fullt betalt.
   Konsumenten har rätt att hålla inne betalning för den del av arbetet som är felaktig. Det kan vara svårt att uppskatta hur mycket ett fel är värt, men en utgångspunkt kan vara vad det kostar att avhjälpa detta på annat håll. Håller konsumenten inne betalning för de delar av arbetet som är felfria, är konsumenten i dröjsmål med betalning och begår därmed ett avtalsbrott.
   Konsumenten har rätt att kräva att felet avhjälps, men utifrån din fråga verkar det inte som konsumenten krävt detta utan han vill istället ha ett prisavdrag. Du har dock rätt att avhjälpa felet, givet att du erbjudit dig detta ”utan uppskov” efter att du fått reklamationen och avhjälpandet sker ”inom skälig tid” efter det att konsumenten givit dig tillfälle till detta. Nekar konsumenten dig din avhjälpanderätt, har han som huvudregel inte rätt att få prisavdrag på fakturan (eller begära ersättning) pga. felet.
   Jag hoppas att det gav svar på din fråga.
    
      

   Läs mer...

   49 • 0

  2. Avtal & juridik

   Henrik

   I samarbete med Skill Advokater följer här en text angående hantverkarens rätt att avhjälpa fel i entreprenaden.
   Skill Advokater har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, hantverkar- och byggnadstvister (där de representerar både köpare/beställare och utförare/byggbolag). De har ett brett nätverk av sakkunniga experter och besiktningsmän som kan hjälpa till med besiktning och bedömning av fel.
   Välkommen att kontakta Skill Advokater på:
   www.skilladvokater.se
   contact@skilladvokater.se
   073 080 14 62
    
   FRÅGA
   Jag har en byggfirma som renoverat ett kök i en privatpersons villa. När arbetet var klart påstod kunden att allt inte var perfekt, bl.a. att luckorna monterats snett och att väggarna var i fel färgnyans och vi kom därför överens om att göra en besiktning. Nu har det varit en besiktningsman på plats som konstaterat felaktigheterna. Vi sa redan på plats vid besiktningen att vi självklart skulle åtgärda felen.
   Kunden vägrar nu att betala fakturan och kräver prisavdrag för att kunna anlita ett annat byggbolag som rättar till felen. Vi vet att vi med lätthet kan korrigera de fel som påvisats men kunden vägrar låta oss göra det!
   Har kunden verkligen rätt att avhjälpa felen via annat byggbolag och dra kostnaderna för detta från vår faktura? Kunden säger att den inte kommer att betala ett öre förrän vi medger detta prisavdrag.
    
   SKILL ADVOKATER SVARAR
   Hej,
   Vad tråkig situation ni hamnat i. Det är inte ovanligt att parterna blir ovänner i de fall kunden inte blir nöjd med hantverkarens arbete. Detta leder emellanåt till att konsumenten vägrar att låta hantverkaren avhjälpa (åtgärda) felet.
   En hantverkare har, vid sidan om sin skyldighet att avhjälpa fel i entreprenaden, också en rätt att få avhjälpa felen. Hantverkarens rätt till avhjälpande gäller även om konsumenten inte kräver detta eller till och med mot konsumentens uttryckliga vilja. Konsumenten måste i stället aktivt bidra till att bereda hantverkaren tillfälle till avhjälpande. Att inte göra detta kan utgöra ett avtalsbrott från konsumentens sida och leda till skadeståndskrav från hantverkaren. Bestämmelsen ger alltså hantverkaren möjlighet att mot konsumentens vilja avhjälpa felen för att därigenom undvika vissa andra påföljder (prisavdrag och hävning).
   För att en konsument ska ha rätt att avvisa en hantverkares erbjudande om avhjälpande krävs att konsumenten har ett ”särskilt skäl” till detta. Särskilda skäl kan föreligga om avhjälpandet skulle medföra betydande besvär eller olägenheter för konsumenten, t.ex. om konsumenten är i akut behov av entreprenadobjektet (och konsumenten kan visa att felet kan avhjälpas snabbare på annat håll och detta har betydelse för konsumenten) eller att den tid som går åt för ett avhjälpande gör att detta blir meningslöst. Utifrån din fråga framgår inte att så skulle vara fallet.
   Vidare kan särskilt skäl föreligga om det uppstått bristande förtroende mellan parterna. Detta kan vara fallet när hantverkaren uppträtt störande, visat bristande hederlighet eller på annat sätt åsidosatt konsumentens intressen. Det avgörande är att konsumenten med fog kan göra gällande att han eller hon inte har förtroende för hantverkaren personligen, t.ex. för att hantverkaren tagit betalt för arbete som inte utförts eller på annat sätt lurat konsumenten. Det kan möjligen även vara fråga om att hantverkaren inte vill kännas vid att det föreligger fel i arbetet. Att det skulle föreligga bristande förtroende gentemot dig från konsumentens sida verkar utifrån din fråga inte vara fallet.
   Slutligen kan det finnas skäl för konsumenten att motsätta sig avhjälpande om hantverkaren visat allvarlig oskicklighet vid utförandet av tjänsten. Att luckorna monterats snett på väggarna och fel färgnyans valts, innebär inte att du visat sådan markant bristande kompetens eller kunskap som innebär att avvisande av avhjälpande får ske.
   Av det du angivit i din fråga, framgår inte att du uppenbart misskött dig. Eftersom regeln om rätt till avvisande ska tolkas restriktivt (dvs. en konsument har i normala fall inte rätt att neka hantverkaren avhjälpande) skulle jag råda dig att informera kunden om att inte avvisa ert erbjudande om avhjälpande. Erfarenhetsmässigt överskattar nämligen konsumenter ofta sin rätt att vägra avhjälpande. Avvisar konsumenten ditt erbjudande utan något särskilt skäl, kan konsumenten inte åtgärda felen och i efterhand kräva dig på ersättning (eller dra av beloppet från fakturan), dvs. konsumentens rätt till ersättning faller bort om du inte fått möjlighet att avhjälpa felen.
   Du skriver att fakturan ännu inte är betald. Konsumenten har rätt att hålla inne betalning för den del av arbetet som är felaktigt, dvs. med ett belopp som motsvarar felen. Det kan vara svårt att uppskatta hur mycket ett fel är värt, men en utgångspunkt kan vara vad det kostar att avhjälpa detta på annat håll. Konsumenten får alltså inte hålla inne betalning för de delar av arbetet som är felfria då detta kan anses som att du är i dröjsmål med betalning och att konsumenten därmed begår ett avtalsbrott.
   Erfarenhetsmässigt överskattar emellertid konsumenter ofta sin rätt att vägra avhjälpande; något som kan få kostsamma konsekvenser.
   Tillämpliga lagrum
   Vid konsumententreprenader gäller konsumenttjänstlagen. Ofta kompletteras bestämmelserna i konsumenttjänstlagen i Hantverkarformuläret (eller ABS 09/18 vid småhusentreprenader). Lagen tillåter att det görs avsteg från denna, dock endast om det är till förmån för konsumenten. Utifrån frågan framgår det inte att det avtalats om förmånligare regler än vad som följer av konsumenttjänstlagen, varför utgångspunkten för svaret är vad som gäller enligt lagen. Tillämpliga paragrafer i konsumenttjänstlagen är:
   19 § (Konsumentens rätt att hålla inne betalning): Konsumenten får hålla inne så mycket av betalningen som fordras för att ge honom säkerhet för hans krav på grund av ett fel hos tjänsten.
   20 § tredje stycket (Avhjälpande): Även om konsumenten inte kräver det får näringsidkaren avhjälpa felet, om han efter det att reklamation har kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta och konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet.


   Läs mer...

   67 • 0

×
×
 • Skapa nytt...